måndag 1 augusti 2016

Yhdessä enemmän – projekti - Projektet Mera tillsammans 2016 - 2018


Vuosina 2016 – 2018 yhdistyksemme tulee panostamaan nuorisotyöhön ja nuorisotoimintaan sillä olemme saaneet rahoituksen nuorisoprojektiin. 

 Yhdessä enemmän – projektin tavoite on lisätä tietoutta mielenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja. Projektin tarkoituksena on myös antaa nuorille vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä tapoja ilmaista itseään ja helpottaa puhumista vaikeistakin asioista.

Projektin aikana on tarkoitus aktivoida keskustelua mielenterveydestä. Projekti tarjoaa tietoa ja tukea teemapäivien, luentojen ja ryhmätoiminnan kautta, sillä yhdessä tekeminen edistää mielenhyvinvointia.

Projektissa teemme yhteistyötä kuuden eri yläkoulun kanssa Pohjanmaalla, kolmen suomenkielisen ja kolmen ruotsinkielisen kanssa. Kohderyhmämme on kahdeksasluokkalaiset.  

Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia sekä tukea perheitä, joissa joku läheinen sairastaa. Projekti tehdään yhteistyössä SÖAF:in kanssa. Projektin rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Bogissa voit seurata projektin kulkua!
 Under åren 2016 – 2016 kommer vår förening att satsa en hel del på ungdomsarbete och ungdomsverksamhet. Detta beror på att vi fått finansiering för ett ungdomsprojekt.

Projektet Mera Tillsammans har som mål att ge ungdomar mera kunskap om mental ohälsa, sänka tröskeln att tala om mental hälsa och ohälsa samt göra vårdtjänster mer lättillgängliga. Projektet har också som syfte att ge kamratstöd åt unga och skapa gemenskap. Genom projektet vill vi ge ungdomar verktyg för att kunna tala om hur man mår.

Under projektet aktiveras diskussionen kring mental hälsa. Projektet erbjuder kunskap och stöd genom temadagar, föreläsningar och gruppverksamhet. Vi tror på att gemenskap skapar psykiskt välbefinnande.

Projektet kommer att samarbeta med sex högstadieskolor i Österbotten. Tre finskspråkiga och tre svenskspråkiga. Målgruppen i projektet är åttondeklassister.

Målet är att förebygga mental ohälsa och stöda familjer där någon lider av mental ohälsa. Projektet fungerar mellan 2016 – 2018 och görs i samarbete med SÖAF (Svenska Österbottens Anhörigförening). Projektet finansieras av Penningautomatföreningen (RAY). 
I bloggen kan du följa projektets gång


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar