fredag 30 juni 2017

ABC- koulutusmalli, uusi malli käyttöön Pohjanmaalle!

ABC- koulutusmalli on FinFami Pirkanmaan kehittämä koulutus omaisille. Koulutusmalli on ollut käytössä Pirkanmaalla 2006 lähtien. Olemme järjestäneet kolme ryhmää Pohjanmaalla keväällä 2017, ruotsinkielisen ryhmän Vaasassa, suomenkielisen ryhmän Kokkolassa sekä myös ruotsinkielisen ryhmän Pietarsaaressa. Ryhmissä on aina kaksi vetäjää, mikä on positiivinen asia, koska silloin on mahdollista suunnitella yhdessä etukäteen ja jälkeenpäin pohtia mikä meni hyvin ja mitä voisi tehdä toisin ensi kertaa. 
 
Tuntuu hyvältä että, olemme päässeet alkuun tämän mallin kanssa. Osallistujien näkökulmasta luulen, että kynnys lähteä mukaan on matala, koska kyseessä on vain kolme tapaamista á 2 h jolloin käsitellään eri teemoja. Suurin osa osallistujista ei ole ennestään ollut yhdistyksessä mukana. Palautteiden mukaan, vertaistuki on ollut kaikkein tärkeintä. Tuntuu hienolta olla työssä yhdistyksessä, joka yhdistää ihmisiä, jolla on vastaavanlaisia kokemuksia mielenterveysongelmista.

Läheisen sairastuminen psyykkisesti on kriisi koko perheelle.  Paljon voimakkaita tunteita nousee pintaan, mm. surun, syyllisyyden, häpeän ja pelon tunteita. On helppoa syyttää itseään ja miettiä mitä olisi voinut tehdä toisin. Ryhmässä voi puhua avoimesti näistä, osittain kielletyistä tunteista ja saada ymmärrystä. Omainen haluaa saada mahdollisimman paljon tietoa psyykkisistä sairauksista ja hoitomenetelmistä. Tietysti jokainen omainen toivoo, että hänen läheisensä saisi parasta mahdollista hoitoa ja omainen haluaa itse tehdä kaikki ollakseen apuna. Hoitoketju ja sosiaaliturva, ovat myös tärkeitä aiheita. 

Kaikkia tätä käsitellään ABC- koulutuksessa. Kaikkiin ryhmiin olemme saaneet mukaan psykiatrisen sairaanhoitajan yhteen tapaamiseen. Siitä yhteistyöstä olemme todella kiitollisia. Viimeisellä tapaamisella teemana on omaisten oma jaksaminen. Tämä osuus on todella tärkeä, koska tutkimuksien mukaan 46 % omaista ovat vaarassa masentua itse.

ABC-koulutus voi olla omaisen ensimmäinen kontakti yhdistykseen. On myös mahdollista, että omainen käy ensin yksilökeskusteluissa omaisneuvojan kanssa. Saat osallistua ABC- ryhmään riippumatta milloin läheisesi on sairastanut, mutta koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu omaiselle, jonka läheinen on juuri sairastanut. Koulutuksen jälkeen on mahdollista liittyä johonkin keskusteluryhmään. Tarpeen mukaan aloitetaan myös uusia ryhmiä. 

Me järjestetämme ABC- koulutuksia myös jatkossa. Syksyllä 2017 suunnitellaan suomenkielistä ryhmää Vaasaan ja ruotsinkileistä ryhmää Närpiöön. 

Tervetuloa mukaan ja kerro eteenpäin tästä mahdollisuudesta!
/Eva, ruotsinkielinen omaisneuvoja

ABC- för anhöriga, nytt koncept i Österbotten!


I oktober deltog undertecknad, Fredrika (svenskspråkig anhörigrådgivare i Karleby) och Marja (finskspråkig anhörigrådgivare i Vasa) från FinFami Österbotten, i en endags utbildning i Tammerfors. Utbildningsdagen ordnades av FinFami Pirkanmaa (lokalföreningen i Tammerfors), som utarbetat anhörigutbildningen ABC som består av tre moduler med viktig information för anhöriga.

Vi var alla väldigt inspirerade efter dagen och tänkte att det här konceptet vill vi ta i bruk även i Österbotten. Leena (FinFami Österbottens verksamhetsledare) och Minna (finskspråkig anhörigrådgivare i Karleby) hade redan deltagit i ett utbildningstillfälle och vi började tillsammans planera att få igång ABC-grupper till vårterminen 2017. Eftersom allt material fanns att tillgå endast på finska, blev min och Fredrikas uppgift att översätta materialet till svenska. 
  
Vi har ordnat tre grupper under våren 2017 enligt ABC- konceptet; en svensk i Vasa, en finsk i Karleby och en svensk i Jakobstad. En positiv sak med detta koncept är att det hör till att det skall vara två ledare i grupperna. Det här gör att man tillsammans kan planera och också efteråt reflektera över vad som gått bra och vad som kunde göras annorlunda. 


Det känns bra att vi har kommit igång med ABC-konceptet och att vi kan utveckla det så att det bli bättre för varje gång. Ur våra deltagares perspektiv tror jag att tröskeln för att delta har varit lägre av den orsaken, att det endast är frågan om tre kvällar á 2 h och att vi har givna teman för träffarna. Av de som deltagit hade majoriteten inte haft kontakt till någon anhörigförening sedan tidigare. Enligt den feedback vi fått har kamratstödet från andra med liknande erfarenheter varit det mest värdefulla.

Det känns meningsfullt att arbeta i en förening som sammanför dessa människor, som kanske aldrig tidigare har talat med andra som verkligen på djupet förstår vad de gått igenom, dvs. andra anhöriga.
När någon närstående insjuknar psykiskt är det en kris för hela familjen och många starka känslor kommer upp till ytan. Det är frågan om sorg, skuld, skam, rädsla, ilska och vanmakt. Varför gick det så här? Som anhörig är det lätt att förebrå sig själv och fundera vad man kunde gjort för att förhindra insjuknandet, det är också en enorm sorg för att livet inte riktigt blev som man tänkt sig. Ilska och skam och avundsjuka för att andra har det bättre kanske hör till de mest förbjudna känslorna, men i gruppen med andra anhöriga är det fritt fram att prata och bli förstådd. Kunskapstörsten är stor, man vill veta vad som förorsakar psykisk ohälsa och man vill veta så mycket som möjligt om diagnoser och behandlingsmetoder. Naturligtvis önskar man att den närstående skall få bästa möjliga vård och man önskar göra allt som står i ens makt för att hjälpa. Hur vårdkedjan ser ut och vilka sociala förmåner som erbjuds är också viktiga frågor.Allt detta gås igenom i ABC-utbildningen. I alla våra grupper har en psykiatrisk sjukskötare som arbetar inom psykiatrin deltagit under det andra kurstillfället. Det samarbetet är vi mycket glada över. Den sista ABC-träffen fokuserar på de anhörigas eget mående, de egna kraftkällor och hur man ska ta hand om sig så att man inte själv blir deprimerad. Undersökningar visar att hela 46 % av alla anhöriga själva riskerar att insjukna i depression, så det här är en mycket viktig bit.

ABC- utbildningen kan vara den första kontakten med föreningen, eller den kan följa på stödsamtal med anhörigrådgivaren. Det går att komma med oberoende i vilket skede av processen man är, men är främst uppbyggd för anhöriga som har en närstående som nyligen insjuknat. Efter ABC-kursen passar det bra att gå med i någon av våra samtalsgrupper och vi startar också nya samtalsgrupper efter behov. 

Vi kommer att ordna ABC-grupper även framöver. I höst planeras en finskspråkig grupp i Vasa och en svenskspråkig i Närpes. 

Välkommen med och tipsa gärna personer i din omgivning som du tror kunde vara i behov av det här!
/ Eva, svenskspråkig anhörigrådgivare